چارت سازمانی و مدیران اجرایی

بازگشت X

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

آقای مهندس حمید قادری

آدرس ایمیل شرکتی: HGHaderi@kpr-co.com

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی(شمالی)، کوچه عرفان پلاک 15

شماره تماس: 88551481-021

مسئول دفتر مدیر عامل

رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

آقای مهندس توفیق خلفیان

آدرس ایمیل شرکتی: TKHalafian@kpr-co.com

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی(شمالی)، کوچه عرفان پلاک 15

شماره تماس: 88551107-021 داخلی 250

رئیس امور حقوقی و پیمانها

آقای سید هدایت پور موسویان

آدرس ایمیل شرکتی: HPourmoosavian@kpr-co.com

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی(شمالی)، کوچه عرفان پلاک 15

شماره تماس: 88551107-021 داخلی 240

رئیس امور مالی

آقای مهدی خواجوی

آدرس ایمیل شرکتی: MKHajavi@kpr-co.com

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی(شمالی)، کوچه عرفان پلاک 15

شماره تماس:88551107-021 داخلی 220

منابع انسانی

%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a8%d8%a7%d8%b11آقای عین الله بردبار

آدرس ایمیل شرکتی: EBordbar@kpr-co.com

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی(شمالی)، کوچه عرفان پلاک15
شماره تماس:88551107-021 داخلی 210

تدارکات و خدمات کالا

مدیر اجرایی

آقای مهندس سعید رجب زاده

آدرس ایمیل شرکتی: SRajabzadeh@kpr-co.com

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی(شمالی)، کوچه عرفان پلاک 15

شماره تماس: 88551487-021

مسئول دفتر

حراست

بهداشت، آتش نشانی ایمنی و محیط زیست

مدیر مهندسی

آقای مهندس مهدی نوری

آدرس ایمیل شرکتی: MNouri@kpr-co.com

آدرس: تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی(شمالی)، کوچه عرفان پلاک 15

شماره تماس:88551319-021

ساختمان و نصب

پروژه ها(OFF PLANT)

رئیس انبارها

افشین عزیزی

آدرس ایمیل شرکتی : AAzizi@kpr-co.com

تلفن تماس: 1378989-0773