مشخصات طرح

نام طرح :

طرح بازيابي اتان پتروپالايش كنگان
هدف از اجرای طرح:

در طراحي اوليه فاز 12 توسعه ميدان گازي پارس جنوبي پيشبيني شده بود كه 2600 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز گاز خام توليد شود. به تبع آن محصولات اين طرح شامل گاز سبك و شيرين براي خطوط لوله سراسري شركت ملي گاز و گاز طبيعي مايع بوده است. علاوه بر دو محصول فوق ، پيش بيني شده بود از گاز تحويل شده به شركت ملي گاز محصولات ديگري از قبيل اتان، پروپان ، بوتان و پنتان و سنگين تر (بنزين طبيعي) به دست آیداخيراً در اين طرح تغييراتي به وجود آمده و مقرر شده كه كل گاز شيرين شده جهت ارائه به شبكه خطوط لوله شركت ملي گاز فرآورش شود. بدين ترتيب استحصال اتان، پروپان و بوتان از كل گاز خام ورودي صورت ميگيرد بدين ترتيب هدف از اجراي پروژه عظيم بازيابي ، استحصال مايعات گازي فاز 12 ، توليد محصولات گاز،اتان،پروپان، بوتان و بنزین طبیعی از کل گازاز كل گاز شيرين و غني خروجي از واحد شيرين سازي مي باشد.
ظرفیت طرح

در فاز 12 طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي، پيش بيني شده است كه مجموعاً 3000 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز معادل 85 ميليون مترمكعب در روز گاز خام از مخزن توليد شود. پس از جداسازي ميعانات گازي و گازهاي اسيدي، پيش بيني ميشود كه حجم گاز ورودي به واحد بازيافت مايعات گازي حدود 2820 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز (معادل 80 ميليون مترمكعب در روز) گاز شيرين باشد. فرض بر اينست كه گاز مورد نياز براي توليد سرويسهاي جانبي تأسيسات بالادستي واحد بازيافت مايعات گازي (جدا سازی میعانات گازی و شیرین سازی)از گاز خروجي آن واحد منظور گرديده و 2880 م ف م ر(3/4 میلیون متر مکعب در ساعت) خالص گاز شيرين دريافتي واحد بازيافت مايعات گازي است.
محصولات تولیدی

گاز سبك
اتان
بنزين طبيعي (C5+)
دورریزها
plan