صفحه نخست

استراتژي اجراي طرح

استراتژی اجرای طرح در دو فاز صورت می‌گیرد:

فاز اول:

C2 Recovery & Fractionation Plant

pفاز دوم:

Ethane Cracker & Polymer Units

 

Untitled                       Feed & Product Capacity3