درباره شرکت پترو پالایش کنگان

بر طبق روزنامه رسمي شماره 19728 مورخ 02/09/1391 شرکت خدمات بازرگانی پیشکسوتان مجرب پارسی (سهامی خاص) در تاریخ 17/08/1391 تحت شماره 429313 و سرمايه اولیه ثبتی شرکت 10 ميليون ريال منقسم به 10 هزار سهم با نام در شهرستان تهران به ثبت رسید. این شرکت در تاریخ 08/04/1393 به پترو پالایش کنگان تغییر نام داد.