استراتژی اجرای طرح

استراتژی اجرای طرح در دو فاز صورت می‌گیرد:

فاز اول:

C2 Recovery & Fractionation Plant
p

فاز دوم :

Ethane Cracker & Polymer Units

Untitled
Feed & Product Capacity3